Категории

Акцизи

Годишно приключване

ДДС

Регистрация на фирми в Търговския регистър

Социално осигуряване

Съставяне на финансов отчет

Текущо счетоводно обслужване

ТРЗ

Годишно приключване

Годишно приключване

Без цена

•Изготвяне на пълен комплект Годишни финансови отчети.
•Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.