Категории

Кардиологични изследвания

Кардиологични прегледи

05.Електрокардиография (ЕКГ)

05.Електрокардиография (ЕКГ)

Без цена

Представлява графично регистриране на електродвижещото напрежение, което се създава в сърцето преди всяко негово съкращение и се провежда до всички части на тялото. Има решаващо значение при диагнозата на ритъмните и проводните нарушения, острия миокарден инфаркт, особено с Q (QS) - патология (трансмурален инфаркт), нестабилна ангина пекторис, атипичната (вариантна) ангина на Prinzmetal, остър перикардит, остър миокардит, WPW - синдром, синдром на удължен Q-T интервал и други. Значителна информация се получава при ЕКГ - диагноза на левокамерното и/или деснокамерното обременяване при тенсионно или обемно натоварване на сърцето и хипертрофична кардиомиопатия. ЕКГ в покой има относително малка информативна стойност при хроничната ИБС. Значителна част от болните с хронични сърдечни заболявания имат ЕКГ, която показва лекостепенни ST-T - изменения (хронична ИБС, констриктивен перикардит, миокардит, дилатативна или рестриктивна кардиомиопатия, инфилтративна кардиомиопатия и др.). Нормалната ЕКГ в покой не изключва наличието на сърдечно заболяване, включително тежко. Обратно, наличието на не тежки, неспецифични ST-T - изменения не означава винаги наличието на сърдечно заболяване и миокардно увреждане. При много от тези случаи се касае за невровегетативно повлияване на реполаризацинната част на ЕКГ. Информативната стойност на ЕКГ е значителна, когато ЕКГ - анализ се прави в съчетание с клиничната съпоставка.